Diskonttauskorot IFRS-standardeissa – muutama huomio tutkimusprojektin yhteenvedosta

IASB:llä on osana standardien kehittämistä tutkimusohjelma, jonka avulla arvioidaan onko tarpeellista antaa uutta tilinpäätössääntelyä tai tarkentaa jo voimassa olevaa.

Yksi tällainen on diskonttokorkojen tilinpäätössääntelyä koskeva arviointi. Helmikuussa 2018 IASB julkaisi diskonttokorkoja koskevan tutkimusyhteenvedon.

IASB on käytössä olevien standardien osalta kerännyt diskonttokorkoja koskevaa tietoa ja arvioinut, onko identifioitavissa mahdollinen tilinpäätösraportoinnin ongelma, joka vaatisi korjausta. Diskonttokorkoa koskeva valinta tehdään silloin, kun käyvän arvon määrittämiseen käytetään tulevien rahavirtojen nykyarvon laskentaa. IAS 19 Työsuhde-etuudet – eläkevastuun määrittäminen – IAS 36 Omaisuuserien arvon alentuminen, IAS 37 Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat sekä IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen ovat standardeja, joita IASB on erityisesti tarkastellut.

IAS 19:n varsinaiseen voittoon ja tappioon sisältyvä nettokorko nettovelvoitteesta on esitetty joko varsinaisen toiminnan kuluina tai rahoituskuluina. Tilinpäätöslaskelmien uudistamista koskevassa hankkeessa (The Primary Financial Statement Project) tullaan ottamaan kantaa korkokulujen esittämiseen vain yhdessä paikassa.  Arvonalennusten määrittämisen (IAS 36) osalta on alustavasti päätetty, että vaatimus ennen veroja määritettävästä diskonttokorosta poistetaan. Tämä muutos sisällytetään projektiin, jossa arvioidaan uudestaan liikearvon arvonalentumista koskevia vaatimuksia (The Goodwill and Impairment research project).

Varauksia koskevassa tutkimusprojektissa (IAS 37) arvioidaan, tullaan mahdollisesti arvioimaan, tulisiko diskonttokorkoon sisällyttää myös luottoriski. Standardien liitetietojen arvioinnin yhtyedessä arvioidaan nykyarvojen määrittämisestä annettavia liitetietoja (IFRS 13 ja IAS 19).

***

Virpi Haaramo päivittää Fokus IFRS-raportointi -teosta yhdessä Sirkku Palmuaron ja Elina Peillin kanssa.

Lue lisää: