Arviointineuvosto: Työsuojelun ongelmat ja uudistuksen hyödyt jäävät epäselviksi

Työsuojelun valvontaa ja työpaikan työsuojeluyhteistoimintaa koskevaa lakia muutetaan. Esitysluonnoksesta eivät selviä työsuojelun nykytilan ongelmat eivätkä uudistuksen konkreettiset hyödyt työntekijöille tai ihmiskaupan uhreille.

Hallituksen esityksen tarkoituksena on toimeenpanna EU:n markkinavalvontaa ja tuotteiden vaatimustenmukaisuutta koskeva asetus. Lisäksi esityksellä laajennettaisiin työsuojeluviranomaisen velvollisuutta tehdä ilmoitus poliisille esitutkintaa varten ihmiskaupasta ja törkeästä ihmiskaupasta sekä laajennettaisiin työsuojeluviranomaisen oikeutta saada salassa pidettäviä tietoja toisilta viranomaisilta työolosuhteiden valvontaa varten.

Esitysluonnoksessa on kuvattu esityksen taustaa, tavoitteita ja ehdotuksia, mutta nykytilan kuvaus on suppea. Luonnoksen perusteella on vaikea saada käsitystä esimerkiksi asiaa koskevista työsuojelurikkomuksista, nykyisistä valvontatoimista, yritysten mahdollisista kilpailuongelmista tai teknisten laitteiden puutteista.

Esitysluonnoksen perusteella teknisiä laitteita työssään käyttävien henkilöiden turvallisuustaso paranisi, ja esitys edistäisi ihmiskaupparikosten parempaa tunnistamista. Arviointineuvosto katsoo, että esityksessä tulisi käsitellä sitä, mitä konkreettista hyötyä työntekijöille ja ihmiskaupan uhreille koituu lainmuutoksista. 

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos on puutteellinen säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeen näkökulmasta. Esitysluonnosta tulee korjata neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.  

Lähde: valtioneuvoston tiedote.

Lue lisää: