Arviointineuvosto: rahankeräyslain ympäristövaikutuksia ja vaikutuksia kuluttajansuojaan tulisi vielä arvioida tarkemmin

Esitysluonnoksessa ehdotetaan vapaaehtoisten päästökompensaatiopalvelujen rajaamista rahankeräyslain soveltamisalan ulkopuolelle. Esitys mahdollistaisi hiilineutraaliustavoitetta tukevien palvelujen tarjoamisen myös liiketoimintatarkoituksessa. Säädösehdotuksen keskeisenä tavoitteena on myönteisten ympäristövaikutusten aikaansaaminen.

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa arvioidaan ympäristövaikutuksia varsin suppeasti, etenkin ottaen huomioon, että lakiesitysluonnoksen keskeinen julkilausuttu tavoite on saada aikaan myönteisiä ympäristövaikutuksia. Esitysluonnokseen tulisikin vielä lisätä arvioita lakiesityksen ympäristövaikutuksista.

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa tulisi käsitellä tarkemmin ehdotettavan lainmuutoksen vaikutusta kuluttajansuojaan. Olisi esimerkiksi selvitettävä, kuinka kuluttajan asemaa vahvistamalla vältetään tilanteet, joissa kuluttaja tietämättään kompensoi samaa päästöä moninkertaisesti.

Lakiehdotuksen vaikutuksia eri tyyppisiin yrityksiin tulisi vielä täsmentää. Vähimmillään tulisi kuvata tarkemmin yritystoimintaa, jota lakiesitys todennäköisesti välittömästi koskisi.

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa tulisi käsitellä uudistusta myös kansainvälisen viranomaisyhteistyön näkökulmasta, koska vapaaehtoiseen kompensaatiotoimintaan voi sisältyä riski väärinkäytöksistä.

Lähde: valtioneuvoston tiedote

Lue lisää: