Arviointineuvosto: Positiivinen luottotietorekisteri on valmisteltu hyvin, mutta tarkennukset vaikutusten arviointeihin selkeyttäisivät esitysluonnosta

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut oikeusministeriölle lausunnon positiivista luottotietorekisteriä koskevasta esityksestä. Lakiluonnos on pääosin hyvin valmisteltu. Luonnoksessa kuvataan huolellisesti esityksen taustaa, perusteluja, tavoitteita ja ehdotuksia toimenpiteistä.

Lakiehdotusluonnoksessa käsitellään arvioita lakimuutoksen vaikutuksista olennaisista näkökulmista mutta kustannusten ja hyötyjen esitystapaa tulisi vielä tarkentaa. Arviointineuvosto katsoo, että lakiehdotuksessa olisi mahdollisuuksien mukaan esitettävä karkea määrällinen arvio yrityksille tulevista hyödyistä. Lakiesityksen taloudellisten vaikutusten esittämistä selkeyttäisi, jos suuntaa antavat arviot kustannuksista ja hyödyistä eri toimijoille koottaisiin taulukkoon. 

Arviointineuvosto kiinnittää huomiota kustannuksiin, joita kuluttajat voivat joutua maksamaan sääntelystä. Lakiluonnoksen kustannukset luotonantajille ovat huomattavia. Tietojen käytön maksullisuudella ja tietojärjestelmien muokkaamisella on epäsuoria vaikutuksia myös kuluttajille, joiden kannettavaksi osa sääntelyn kustannuksista siirtyy. Lakiluonnoksessa tulisi käsitellä yleisellä tasolla luotonantajien kustannuksien epäsuoria vaikutuksia kuluttajiin.

Yhteiskunnallisia vaikutuksia on lakiluonnoksessa tunnistettu monipuolisesti, mutta vaikutuksia voisi vielä täsmentää. Esimerkiksi lakiehdotuksessa voisi mahdollisuuksien mukaan arvioida, voiko rekisteröidyn itse suorittama jälkikäteinen valvonta tietojensa luovutuksesta asiointipalvelun välityksellä vaikuttaa ennaltaehkäisevästi identiteettivarkauksien toteuttamiseen tai nopeuttaa niiden havainnointia ja niihin puuttumista. Lisäksi myös kielellisiä vaikutuksia ja vaikutuksia alaikäisiin tulisi täsmentää. 

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa pääosin säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitystä täydennetään neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

Lähde ja lisätietoja: valtioneuvoston tiedote.

Lue lisää: