Apulaisoikeuskansleri: Tuomari ei menetellyt asianmukaisesti pääkäsittelyistunnon tauolla

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi tuomarin tietoon näkemyksensä, ettei tuomarin menettely ollut asianmukaista tapauksessa, jossa tuomari oli istunnon tauolla kajonnut rikosasian vastaajan muistikirjaan sillä tavoin, että hänellä oli ollut mahdollisuus tehdä havaintoja sen merkinnöistä.

Kantelun mukaan hovioikeuden ratkaisukokoonpanoon kuulunut tuomari oli hovioikeudessa käsitellyn rikosasian pääkäsittelyistunnon tauolla asianosaisten poistuttua istuntosalista käynyt selaamassa vastaajan pöydällä ollutta vastaajan muistikirjaa, joka sisälsi vastaajan muistiinpanoja. Vastaajan asianajaja oli kertomansa mukaan nähnyt tapahtuman ikkunasta istuntosalin ulkopuolelta. Tuomari oli omien sanojensa mukaan kiertänyt vastaajien pöytien takaa ja tarkastanut, että pöydille ei ollut jätetty luvatta äänitykseen soveltuneita laitteita. Tuomari ei nimenomaisesti kiistänyt asianajajan esittämää väitettä.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisella ei ollut perusteita kyseenalaistaa tuomarin ja asianajajan sinällään uskottavia kertomuksia. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mielestä olennaista oli, että asianajajan esittämä väite muistikirjan selaamisesta piti sisällään sen tosiasian, että tuomari oli tarttunut muistikirjaan ja tavalla tai toisella raottanut sen sivuja. Tuomarilla oli tällöin lähtökohtaisesti ollut mahdollisuus tehdä havaintoja muistikirjaan mahdollisesti sisältyneistä merkinnöistä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi olevan selvää, että asianosaisen omalle pöydälleen istuntosaliin jättämiä asiakirjoja ei saa ryhtyä lukemaan istuntotauon aikana. Muutoinkaan ei ole asianmukaista tarkastaa asianosaisten pöytiä sillä tavoin, että esimerkiksi pöydällä olevien asiakirjojen sisällöstä on mahdollista tehdä havaintoja. Tällainen menettely on muun ohella omiaan herättämään epäilyjä oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuudesta ja jopa mahdollisesta tuomarin esteellisyydestä asian jatkokäsittelyssä.

Asianosaiset olivat saaneet jättää tapauksessa tavaransa istuntosaliin pääkäsittelyn tauon ajaksi. Tuomarilla tai muillakaan oikeuden jäsenillä ei ilmennyt olleen minkäänlaisia epäilyjä siitä, että asianosaisten pöydille olisi jätetty luvatta äänitykseen soveltuvia laitteita, saati että tällainen laite olisi ollut toimintavalmiudessa. Kokoonpanon puheenjohtaja totesi selvityksessään, ettei hän ollut antanut ohjeita äänitykseen soveltuvien laitteiden tarkastamisesta. Tuomarin menettely oli näin ollen perustunut yksinomaan hänen omaan harkintaansa. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mielestä erityisen arveluttavaa tuomarin menettelyssä oli se, että tuomari oli kajonnut vastaajan omaisuuteen sillä tavoin, että hänellä oli lähtökohtaisesti ollut mahdollisuus tehdä havaintoja muistikirjaan mahdollisesti sisältyneestä tekstistä tai muista merkinnöistä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen ei pitänyt tuomarin menettelyä asianmukaisena, vaikka menettelyllä olisikin ollut tuomarin mainitsema sinällään ymmärrettävä tarkoitusperä.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Lue lisää: