99 päivää 99 artiklaa – lähtölaskenta GDPR:ään – 91 artikla

Ota yleinen tietosuoja-asetus haltuun artikla päivässä.

Voit lukea joka päivä palstaltamme yhden yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan ja sen alta TATTI-työryhmän kannan niiden artiklojen osalta, joita kansallinen lainvalmistelu koskee.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus), 27.4.2016

– –

91 artikla

Kirkkojen ja uskonnollisten yhdistysten voimassa olevat tietosuojasäännöt

1.   Jos jäsenvaltion kirkot ja uskonnolliset yhdistykset tai yhdyskunnat soveltavat tämän asetuksen tullessa voimaan kattavia sääntöjä, jotka koskevat luonnollisten henkilöiden suojaamista henkilötietojen käsittelyssä, näitä sääntöjä voidaan soveltaa edelleen, jos ne saatetaan tämän asetuksen mukaisiksi.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kattavia sääntöjä soveltavat kirkot ja uskonnolliset yhdistykset ovat sellaisen riippumattoman valvontaviranomaisen valvonnassa, joka voi olla erityisviranomainen edellyttäen, että se täyttää tämän asetuksen VI luvussa vahvistetut edellytykset.

– –

Ei edellytä toimenpiteitä –kirkkoihin ja uskonnollisiin yhdistyksiin soveltuu tietosuoja-asetus sellaisenaan vastaisuudessa.

 

Lue koko yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 Suomen Laki -hakupalvelussa.

Lue myös: Kansallinen lainsäädäntö täydentäisi EU:n tietosuoja-asetusta

Lähde: EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietintö. OM: Mietintöjä ja lausuntoja 35/2017

Lue lisää: