Arvonlisäverotuksen kokonaisesitys

Arvonlisäverotusta on sovellettu Suomessa jo 25 vuotta.

Arvonlisäverolaki on varsin vaikeaselkoinen ja jättää monia tärkeitä kysymyksiä tulkinnanvaraisiksi. Tulkinnallisiin kysymyksiin on saatu vuosien kuluessa oikeusasteiden ja Verohallinnon kannanottoja. Toisaalta, koska laki on ollut voimassa pitkään ja yhteiskunta on muuttunut arvonlisäverolain voimaantulon ajoilta, uusia tulkintakysymyksiä on noussut esille. Iso vaikutus on myös ollut Euroopan unionin tuomioistuimen tulkinnoilla. Näistä syistä monet aiemmin vakiintuneet, esimerkiksi vähennysoikeuksia koskevat, tulkinnat ovat muuttuneet. Muutokset ja muuttuva oikeuskäytäntö on lisännyt ja lisää jatkossakin haastetta arvonlisäverolain kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen.

Nykymuotoinen arvonlisäverojärjestelmä ei ole kyennyt kehittymään nykyisen maailmanlaajuisen, digitaalisen ja liikkuvan talouden haasteiden mukana. Euroopan komissio julkaisi 7.4.2016 arvonlisäveron toimintasuunnitelman, jossa tarkastellaan, miten EU:n arvonlisäverojärjestelmää voitaisiin uudistaa sen yksinkertaistamiseksi, petosten torjumiseksi ja yritystoiminnan helpottamiseksi. EU:n sisäkauppaan onkin suunnitelman johdosta odotettavissa merkittäviä muutoksia 2020-luvun aikana.

Arvonlisäverotus käytännössä -kirja on kattava kokonaisesitys arvonlisäverotuksesta. Teos on kirjoitettu helppolukuiseksi, ja se sisältää lukuisia soveltamista helpottavia käytännön esimerkkejä. Myös arvonlisäveron ilmoitus-, maksu- ja muutoksenhakumenettely, laskumerkintävaatimukset sekä veron käsittely kirjanpidossa on selostettu.

Teoksen kirjoittajilla on pitkä kokemus välillisen verotuksen alalta. Ritva Nyrhinen ja Kaisa Lamppu toimivat arvonlisäveroasiantuntijoina PricewaterhouseCoopers Oy:ssä. Pekka Hyttinen toimii arvonlisäveroasiantuntijana Ernst & Young Oy:ssä. Tehtävissään he ovat saaneet monipuolisen kokemuksen kotimaisten ja kansainvälisten yritysten arvonlisäverokysymyksistä kaikilla mahdollisilla toimialoilla. Heillä on myös laaja asiantuntemus julkisyhteisöjen ja yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverokysymyksistä.

***

Ote Arvonlisäverotus käytännössä -kirjasta esipuheesta.

Lue lisää: